“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň jemleri jemlendi

2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-23-nde USAID-iň “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” taslamasynyň we telekeçiligi we işewürlik-gurşawyny ösdürmek boýunça taslamasynyň goldaw bermeginde Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi tarapyndan amala aşyrylan “Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň jemleýji çäreleri onlaýn görnüşinde geçirildi.

Çäreleriň birinji gününde, oktýabr aýynyň 20-nde, halypa kompaniýalarynyň hersinden 2-den saýlanan iň gowy 10 startap-toparlaryň gatnaşmagynda ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň jemleýji bäsleşigi (Demo-gün) geçirildi. Gatnaşyjy toparlarlaryň wekilleri öz startap-taslamalaryny “5+5” (5 minudyň dowamynda çykyş we 5 minut sorag jogap üçin) tertibinde emin agzalaryna hödürlediler.

Maksatnamanyň ikinji jemleýji çäresi – “InnoPitch-2020” pitç-prezentasiýalarynyň onlaýn-bäsleşigi finala çykmadyk ýarym-finalçy startap-toparlaryň 17-niň gatnaşmagynda oktýabr aýynyň 21-nde geçiridi. Bu gezek bäsleşige gatnaşyjylar eminleriň öňünde “3+2” tertibinde öz pitçleri bilen çykyş etdiler.

Oktýabr aýynyň 23-nde “Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ýeňijileri hem-de baýrakly orunlary eýelänleri yglan etmek we sylaglamak onlaýn-dabarasy boldy. Ygtyýarly eminleriň çözgüdi netijesinde aşakdaky görkezilen gatnaşyjylar jemleýji bäsleşikleriniň baýrakly orunlarynyň eýeleri we ýeňijileri boldular:

“InnoPitch-2020” pitç-prezentasiýalarynyň bäsleşigi:

Ýeňiji – “Energoaudit, termiki şekillendiriş barlagy” startap-taslamasy, Atamyrat Arazow;

Ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň jemleýji bäsleşigi:

“Sosial telekeçilik” nominasiýasynda ýeňiji – “Stolisa” döredijilik klastery” startap-taslamasy, Anna Sultanowa we Anastasiýa Bernowskaýa;

“Sanly innowasiýa” nominasiýasynda ýeňiji – “Ylym-Doganlary” startap-taslamasy, Muhamedali Halmedow;

3-nji orun – “Çalt iş” frilans platformasy” startap-taslamasy,  Ýuliýa Zikratyh;

2-nji orun – “Superkidstm” startap-taslamasy, Feruza Pettulaýewa, Aziza Taýmazowa we Bahar Ýazmyradowa;

1-nji orun – “SINA.AI” startap-taslamasy, Jelaleddin Sultanow.

Ýeňijileri hem-de baýrakly orunlary eýelänleri gutlaýarys we olara startaplarynyň üstünlikli ösmegini arzuw edýäris!