“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ähli ýarym finalistleri üçin aýratyn halypa bellemegiň mümkinçiligi

Türkmenistanda «Startap-ekoulgam» maksatnamasynyň çäklerinde alty mentor kompaniýalarynda startaplaryň akselerasiýasynyň maksatnamalarynyň hormatly ýarym finalistleri,

Maksatnamanyň ýarym finalyna çykmagyňyz bilen gutlaýarys!

Size ýarym finalistler hökmünde, siziň startap-önümiňiziň işlenilip taýýarlanmagyny kämilleşdirmäge kömek berip biljek, tejribeli halkara ýa-da milli halypa bilen aýratyn tertipde işlemek ýaly seýrek mümkinçiligiň teklip edilendigini ýatladasymyz gelýär.

Höwes bildiren ýagdaýyňyzda, size has laýyk gelýän halypany saýlamagymyz üçin, mümkin boldugyça gysga wagtda https://forms.gle/G5usZjnrfXX8ASKr9 salgylanyş boýunça onlaýn-anketanyň soraglaryna jogap bermegiňizi teklip edýäris. Anketany dolduranyňyzdan soň, +99365042132 telefon boýunça jaň etmegiňizi we guramaçylara habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Bellik: gynansak hem, ýarym finalistler üçin arzany bermegiň möhleti eýýäm geçdi, ýöne eger-de, Siz ýokarda görkezilen telefon boýunça jaň etseňiz, biz öz wagtynda halypanyň bellenmegine ýardam bermäge çalyşarys.