Редактор

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň jemleri jemlendi

2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-23-nde USAID-iň “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” taslamasynyň we telekeçiligi we işewürlik-gurşawyny ösdürmek boýunça taslamasynyň goldaw bermeginde Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi tarapyndan amala aşyrylan “Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň jemleýji çäreleri onlaýn görnüşinde geçirildi. Çäreleriň birinji gününde, oktýabr aýynyň 20-nde, halypa kompaniýalarynyň hersinden 2-den saýlanan iň gowy 10 startap-toparlaryň gatnaşmagynda ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň …

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň jemleri jemlendi Read More »

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň ilkinji finalçylary belli boldy.

Häzirki wagtda USAID-iň “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” taslamasynyň we telekeçiligi we işewürlik-gurşawyny ösdürmek boýunça taslamasynyň goldaw bermeginde Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi tarapyndan amala aşyrylýan “Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň startaplary tizlendirme tapgyry tamamlanyp barýar. Eýýäm iki halypa kompaniýalarynda saýlama çäreleri geçdi we maksatnamanyň çäklerindäki ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň final tapgyrynyň ilkinji gatnaşyjylary ýüze çykaryldy. 2020-nji awgust …

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ýaşlar innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň ilkinji finalçylary belli boldy. Read More »

“STARTAP-EKOULGAM” MAKSATNAMASYNYŇ ÇÄKLERINDÄKI ÝAŞLARYŇ INNOWASION STARTAP-TASLAMALARYNYŇ BÄSLEŞIGINIŇ FINALY

Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi  USAID-ň “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” taslamasynyň we USAID-ň Türkmenistanda telekeçiligiň we biznes-gurşawyň ösüşi boýunça taslamasynyň goldaw bermeginde amala aşyrylýan,  “Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň çäklerinde ýaşlaryň innowasion startap-taslamalarynyň bäsleşiginiň final böleginiň geçirilýändigi barada yglan edýär. Final bilen bagly çäreler 2020-nji ýylyň 20-23-nji oktýabrynda ZOOM platformasynda onlaýn geçiriler we öz içine aşakdakylary alar: 20-nji oktýabr, …

“STARTAP-EKOULGAM” MAKSATNAMASYNYŇ ÇÄKLERINDÄKI ÝAŞLARYŇ INNOWASION STARTAP-TASLAMALARYNYŇ BÄSLEŞIGINIŇ FINALY Read More »

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň çäklerinde startap-taslamalary döretmekde we ösdürmekde ýaş telekeçilere milli bilermenler ýardam berýärler.

Häzirki wagtda ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentliginiň (USAID)  iki taslamasynyň – Türkmenistanda JA Worldwide kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilýän “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” we Palladium Group kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilýän telekeçiligi we işewürlik-gurşawyny ösdürmek boýunça taslamanyň goldaw bermeginde “Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi” Milli jemgyýetçilik birleşigi tarapyndan amala aşyrylýan “Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň çäklerinde güýçli depginli çäreler …

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň çäklerinde startap-taslamalary döretmekde we ösdürmekde ýaş telekeçilere milli bilermenler ýardam berýärler. Read More »

Ýaş Türkmen telekeçileri halkara ussatlar bilen tanyşdyrýarlar

2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda ýaş start-up toparlary bilen işlemek üçin bellenen 29 meýletinçi halypa, USAID-iň bilelikde maliýeleşdirýän akselerator maksatnamasy esasynda, şahsy maslahat beriş sessiýalaryny açmak üçin, sanly ulgamda geçirilen tegelek stola gatnaşdy.Geljek aýyň dowamynda 15 aýry ýurtda ýerleşýän 32 halypa, türkmen telekeçilerine olaryň innowasion iş pikirleriniň we önümleriniň ýerli we halkara bazarlarynda has bäsleşige ukyply …

Ýaş Türkmen telekeçileri halkara ussatlar bilen tanyşdyrýarlar Read More »

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ähli ýarym finalistleri üçin aýratyn halypa bellemegiň mümkinçiligi

Türkmenistanda «Startap-ekoulgam» maksatnamasynyň çäklerinde alty mentor kompaniýalarynda startaplaryň akselerasiýasynyň maksatnamalarynyň hormatly ýarym finalistleri, Maksatnamanyň ýarym finalyna çykmagyňyz bilen gutlaýarys! Size ýarym finalistler hökmünde, siziň startap-önümiňiziň işlenilip taýýarlanmagyny kämilleşdirmäge kömek berip biljek, tejribeli halkara ýa-da milli halypa bilen aýratyn tertipde işlemek ýaly seýrek mümkinçiligiň teklip edilendigini ýatladasymyz gelýär. Höwes bildiren ýagdaýyňyzda, size has laýyk gelýän halypany …

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň ähli ýarym finalistleri üçin aýratyn halypa bellemegiň mümkinçiligi Read More »

Türkmenistanda StartUp’a goldaw beriň! Halypa boluň!

Türkmenistanda ýa-da daşary ýurtlarda tejribeli telekeçi, söwda geňeşçisi ýa-da IT/ tehnologiýa hünärmeni bolsaňyz, meýletinlik bilen ýaş StartUp toparynyň halypasy (mentory) hökmünde Türkmenistanda ilkinji StartUp tizleşdiriş (akselerasiýa) maksatnamasyna gatnaşyp bilersiňiz. StartUp ekosistemany döretmek (SEC) adyndaky maksatnama USAID-iň iki taslamasy, FGI & EYFT we Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler birleşigi (http://startup.tyb.com.tm/) tarapyndan dolandyrylýar.Islegi bolan halypalar üçin bu jemgyýete goşant goşmak, …

Türkmenistanda StartUp’a goldaw beriň! Halypa boluň! Read More »

Motiwirleýji onlaýn sessiýa

2020-nji ýylyň 9-njy iýulynda USAID-ň Türkmenistandaky iki taslamasy – USAID-ň telekeçiligiň we biznes-gurşawyň ösüşi boýunça taslamasy hem-de Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek boýunça taslamasy – Milli jemgyýetçilik birleşigi “Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi” bilen bilelikde Türkmenistandaky “Startap ekoulgam” maksatnamasynyň 100 töweregi rezidentleri üçin Giriş/Motiwirleýji onlaýn sessiýasyny (sorag-jogap görnüşde) geçirdiler. Maksatnamanyň çäklerinde biznes-konsalting, işgärleri okatmak we …

Motiwirleýji onlaýn sessiýa Read More »

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň okatmak tapgyryna badalga berildi

2020-nji ýylyň iýul aýynyň 4-ne “Startap-ekoulgam” synag maksatnamasynyň akademiki bölegi – okatmak tapgyry üstünlikli başlandy. Bu tapgyrda işewürlik-akademiýalaryň rolyny ýerine ýetirýän, alty sany halypa kompaniýalary maksatnamanyň 100-den gowrak rezidentleri (gatnaşyjylary) üçin trening, webinar we maslatahlar görnuşinde telekeçilik we soft-skills boýunça okadyş çareleri geçirip başladylar. “Akademiýa” tapgyrynda ýaş gatnaşyjylar telekeçiligiň esaslary, işewürlik-ideýalary işläp düzmek, toparlary döretmek, …

“Startap-ekoulgam” maksatnamasynyň okatmak tapgyryna badalga berildi Read More »